Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)
společnosti:

Milan Döme (provozovatel sushi-jesenice.cz)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní
smlouvy, kdy na jedné straně je společnost:

Milan Döme ,

Cedrová 1462, 252 42, Jesenice

IČO: 19381018

(jako prodávající)

a na straně druhé je kupující, který může
být i spotřebitelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a
plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem
výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.
, o ochraně
spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje,
že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění
platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v
obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího
nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno
jinak.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění
nabízeného zboží prodávajícím na jeho stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním
objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto
přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu nformativním emailem na
zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu
(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo
na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě
smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou
dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v
jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou
přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne
pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o
výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu
nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných
právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím
nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji
zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu
prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
(telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé
na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Předmět Prodeje

Předmětem prodeje pro účely těchto
VOP se rozumí prodej občerstvení (sushi, polévky, saláty atd.) a
dalšího potravinářského zboží a nápojů (dále jen zboží),
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

III. Registrace

Před uzavřením kupní smlouvy je možné se na
stránkách sushi-jesenice.cz zaregistrovat. Při registraci uvede
kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří prodávající
kupujícímu na stránkách sushi-jesenice.cz jeho vlastní uživatelský účet (dále
jen jako „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je
chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí kupující sdělit třetí osobě
ani třetí osobě umožnit užívání svého uživatelského účtu.

Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci
na stránkách sushi-jesenice.cz či v objednávce jsou pravdivé a
správné a že jejich případné změny prodávajícímu bezodkladně oznámí.
Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené
sdělením nesprávných či nepravdivých údajů kupujícím. Kupující prodávajícímu
odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních
údajů.

Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky sushi-jesenice.cz a ke svému uživatelskému účtu nemusí
být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny
systému stránek sushi-jesenice.cz. Prodávající si pro případ porušení
kupní smlouvy nebo těchto VOP ze strany kupujícího vyhrazuje právo kupujícímu
přístup k jeho uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez
náhrady.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy
aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších
daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit,
to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu
časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době
objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením
objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato
cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky
zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky
seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v
platnosti.

Objednávat je možno následujícím způsobem:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.sushi-jesenice.cz (dále jen „eshop“)

• telefonicky na čísle 723 49 00 49

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Objednávku lze zrušit pouze telefonicky na čísle 723 49 00 49 a to do 5 min od odeslání objednávky, avšak pouze v případě, že už nebyla objednávka předána na rozvoz.

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody:

platba pouze v hotovosti při převzetí.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem
prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím
na spotřebitele.

Je-li Prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat
zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít při jeho
dodání. Nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží kupujícím bez uvedení důvodu, nemá
vliv na nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy podle kupní
smlouvy.

Prodávající dodá kupujícímu zboží po první dveře
adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře
do bytového domu, rodinného domu apod., pokud se s kupujícím
nedohodne jinak. Výjimku tvoří adresy nacházející se v místě, kam
dopravní předpisy neumožňují vjezd, v tomto případě je místo odevzdání zboží
předmětem osobní dohody kupujícího a prodávajícího prostřednictvím pracovníka
rozvozu.

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující osobně na provozovně:

Sushi Jesenice, Nákupní 1162 , 252 42, Jesenice

Rozvozem:

Zboží je možno kupujícímu zaslat rozvozovou službou.

Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku
v den objednávky - https://www.sushi-jesenice.cz/kontakt/

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou
osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by se kupující domníval, že
prodávající nakládá s osobními údaji v rozporu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů může požádat
prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů
.

X. Záruční podmínky a reklamace

a) Záruční lhůty

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má
kupující právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží prodávající odpovídá za
to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být
bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

b) Lhůty pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u prodejce nejpozději při předání zboží. Kupující nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník
reklamovat nejpozději při převzetí zboží.

Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze,
nemá kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od kupní smlouvy odstoupit
bez udání důvodu a prodávající neposkytuje na zboží záruční dobu.

c) Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové
vady zboží, jejíchž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Kupující
má právo u odstranitelných vad, na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z
kupní ceny zboží. Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci
odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od
smlouvy odstoupit.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani
požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém je
obdržel. Toto neplatí došlo-li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění
vady věci.

Vady potravin, včetně ovoce a
zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší
trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze zboží
použít.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 06. 2023.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez
předchozího upozornění.

TOP